top of page

מדיניות, תקנון ופרטיות האתר
קאסה דל פפה רחובות

תקנון האתר

מבוא

קאסה דל פפה רחובות בבעלות שחר בוזגלו, ח.פ. 33758731 ( להלן: "החברה") שכתובתה: רח' ש. בן ציון, רחובות, הינה המפעילה של אתר האינטרנט "http://www.casa-del-pepe.co.il/" (להלן: "האתר ו/או הישום").


תנאי השימוש 

השימוש באתר כפוף להסכמת המשתמש לעשות בו שימוש בהתאם לכללים שיפורטו להלן וכן בהתאם להוראות כל חוק ודין לרבות אך לא רק הוראות שיחולו על שימוש בישומים, כפי שיהיו מעת לעת. (להלן : "הוראות הדין"). 

נא קראו את הכללים בתשומת לב.

שימוש באתר משמעו אישור והסכמה לקבלת כללי השימוש והתחייבות לפעולה בהתאם להם כמו גם בהתאם להוראות הדין. 

הפרתם של הכללים עלולה להביא להפסקת אפשרות שימושכם באתר/יישום, נקיטת הליכים משפטיים, ו/או שימוש באמצעים משפטיים אחרים, נגדכם בין על ידי קאסה דל פפה רחובות ובין על ידי כל רשות ו/או גורם אחר, על כן נא הקפידו לקיים את הכללים.

 בתקנון זה ננקט שימוש בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד. התקנון מיועד,לגברים ונשים כאחד.


תכולת האתר

אתר זה מכיל או עתיד להכיל מידע מסוגים שונים לרבות: מלל , ידיעות , דעות, כתבות, הודעות וכל טקסט אחר ו/או מידע אחר מכל סוג ערוך ו/או מוצג בתמונה ו/או בקול ו/או בכל אמצעי המחשה ו/או קליטה אחר קיים ו/או עתידי אשר ניתנים לקליטה על ידי המשתמש (להלן: "תכנים"). 

יתכן כי תמצא באתר תכנים שימסרו על ידי קאסה דל פפה רחובות כשירות לציבור, הפניות לאתרים/יישומים שונים נוספים באמצעות קישורים או בדרך אחרת (להלן : "קישורים") כמו כן יכול שיפעלו בו קהיליות, פורומים, "צ'אטים", ישומים דוח שיח וכו' (להלן: "פורומים"). 

מידע המוגש כשירות לציבור, כגון אך לא רק, סקרים, סטטיסטיקות,ניתוחים, הערכות, ו/או מחשבונים ועזרים אחרים, נמסר בלא אחריות לתוכנו, אין לראות במידע המלצה לפעולה, אין להסתמך עליו בלא ביצוע בדיקה נוספת. 

מידע מקצועי הערכות ודעות, לרבות חוות דעת ו/או דעות של משפטנים,רואי חשבון, כלכלנים, אנליסטים, רופאים מכל סוג וכן דעות, תחזיות של פרשנים, פוליטיקאים, אסטרולוגים, וכיוצא בזאת, שיכללו באתר אינו תחליף לקבלת חוות דעת או ייעוץ אישי ואין להסתמך עליו. 

קישורים המופעים באתר, נכללים בו לנוחות המשתמש וכשירות לו, קאסה דל פפה רחובות לא תהא אחראית בשום דרך לאתרים/ יישומים המקושרים לתכנים המוצגים בהם, לאיכות השירות הניתן על ידם ואין בהכללתם כדי להעיד על תקינות הישומים להם יפנו קישורים. 

תכנים שיכללו בפורומים נמסרים ונכללים באתר, על אחריות המשתמש בלבד. קאסה דל פפה רחובות אינה מתחיבת לפקח על פורמים ועל התכנים שבהם והיא אינה יכולה ולא תהא אחראית בשוב דרך לתכנים אלו ולהשפעתם על משתמש, קורא, או כל אדם אחר 

קאסה דל פפה רחובות לא תהא האחראית לכל נזק ישיר ו/או עקיף לגוף ו/או לרכוש של משתמש ו/או צד ג' ככל שיגרם בשל ו/או בקשר לשימוש באתר , תכניו ,הסתמכות עליהם לרבות השפעת תכנים על משתמש ו/או צד ג' ו/או השפעתם על תכנה, חמרה ו/או ציוד קצה בו ו/או באמצעותו נקלטו. 

הגבלות שימוש

לשם המחשה והבהרה בלבד יובא להלן פירוט שימושים אסורים. אין בפירוט כדי להוות רשימה ממצה, ואין באי הכללת איסור כלשהוא כדי להכשירו ואין בפירוט כדי לגורע מהכלל. 

שימוש אישי בלבד - האתר נועד לשימושך כמשתמש פרטי ומותנה בשימוש בפרטים אישיים מהימנים שלך בלבד. אין לעשות שימוש באתר תוך נטילת זהות בדויה ו/או התחזות לאדם אחר. אין לעשות באתר כל שימוש אחר שאינו שימוש אישי פרטי לרבות, שימוש מסחרי לשם הפקת רווח למשל, על ידי פרסום מוצר או שירות או הצעות מכר וכו'. כן אסורה עריכת סקרים,למטרות רווח או למטרות אחרות, הפצת או עריכת משחקים,הפצת"מכתבי שרשרת" וכו'. 

איסור על הכנסת שינויים - חל איסור מפורש על הכנסת כל שינוי באתר לרבות: תכניו, טכנולוגיה בה נעשה שימוש במסגרתו. 

 איסור על פגיעה באתר , תכניו חל איסור מפורש לשגר לישום קבצים, אשר עלולים לפגוע באתר, ו/או במשתמש בישום בכל דרך לרבות קבצים נגועים בוירוסים קבצים גדולים היינו קבצים שגודלם עולה על Mega Byte. 1 

הגבלות שימוש בפורומים 

שימוש בפורומים יעשה על ידי משתמש בשמו שלו בלבד ועל אחריותו, קאסה דל פפה רחובות  אינה נושאת באחריות לתכנים שיופיעו בפורמים השונים ואינה מחויבת לפקח על הפורומים ועל התכנים שבהם. 

 כמשתמש עליך לעשות בפורומים שימוש תרבותי ומכובד. 

על השימוש בפורומים כמו על השימוש באתר כולו יחולו הוראות הכללים והוראות הדין. לשם דוגמא והמחשה בלבד מובאים להלן שורה של שימושים אסורים, אין בפירוט כדי לגורע מהכלל. 

שימושים אסורים בפורומים ותכנים שאין להכליל בהם

א. הפרה של הוראות כל דין ו/או של הוראה ו/או הוראות מכללים אלו. ב.הסתה ו/או המרדה. ג. סיוע ו/או שידול ו/או ביצוע עבירה פלילית. ד. סיוע שידול ו/או גרימת כל עוולה אזרחית. ה. שימוש בלשון הרע. ו. פגיעה בפרטיות. ז. פרסום דברי תועבה מכל סוג. ח. פגיעה ברגשות מכל סוג שהוא. ט. פגיעה ו/או הפרה של זכויות יוצרים, משדרים, מבצעים ו/או כל זכות אחרת המוקנית ליצירה ו/או ליוצר. י. פגיעה ו/או הפרה של זכות קניין רוחני מכל סוג לרבות מדגם, סימן מסחר, פטנט, בין שנרשם ובין שלא נרשם ו/או סוד עסקי ו/או מסחרי ו/או קניין רוחני אחר אין שבעל הזכות נקט אמצעים להגנה עליה ובין אם לווא. יא. מידע מסחרי מכל סוג לרבות הצעות מכר של מוצר או שירות. 

מבלי שהדבר יטיל אליה אחריות לפורומים או לתכנים, קאסה דל פפה רחובות שומרת על כל זכות למחוק ו/או לסרב להכליל בישום ו/או בפורומים תכנים על פי שיקול דעתה. 

קאסה דל פפה רחובות לא תהא חייבת להודיע ו/או למסור מראש ו/או בדיעבד כל הודעה מוקדמת על אי הכללת ו/או על מחיקת תכנים ולא תהיה חייבת למסור נימוקים לפעולתה כאמור. 

בכלל זה שומרת קאסה דל פפה רחובות על כל זכות להימנע מהכללה ו/או למחוק תכנים שאינם תואמים את הוראות ככללי שימוש אלו תכנים שיש בהם משום הפרה של הוראות דין ו/או תכנים שיש בהם לפגוע קאסה דל פפה רחובות בעסקיה, בלקוחותיה ו/או מי מהפועלים בשמה ו/או מטעמה. 


אבטחת מידע ופרטיות

הגנת פרטיות

הפרטיות שלך חשובה לנו. כדי לשפר את ההגנה על הפרטיות שלך אנחנו מספקים מידע זה לגבי מדיניות הגנת הפרטיות שלנו.

שימוש במידע

מסירת פרטיך ונתונים אחרים אודותיך באתר, תהווה הסכמה והיתר ל-קאסה דל פפה רחובות לעשות בהם שימוש, לשם מתן שירותיה באמצעות אתר זה לרבות, שיפור השירותים בכלל זה הסכמה לקבלת מסרים הודעות תכתובות שאלונים בדיקות תקופתיות סקרים וכו' שנועדו לשפרם. 

במידה והינך מעונין בקבלת מידע נוסף אודות קאסה דל פפה רחובות ומוצריה , לרבות הודעות אודות מבצעים המוצעים ו/או אשר יוצעו ללקוחותיה נא אשר הדבר על גבי "טופס ההצטרפות" שבאתר. 

המידע אינו מועבר לכל גורם אחר, למעט ככל הנדרש להשלמת המטלה(כגון לחברת האשראי) ו/או אם ידרוש מסירתם מכוח צו שיפוטי ו/או הוראות כל דין אך גם מקרה של נקיטת ו/או התראה לפני נקיטת הליכים משפטיים מכל סוג כנגד קאסה דל פפה רחובות. 

דואר שיווקי ישלח רק במקרה שניתנה הסכמה מפורשת בכתב מראש בהתאם להוראות החוק.

המחוייבות שלנו לאבטחת מידע

איננו עושים כל שימוש בפרטים של אמצעי התשלום שהעברת, בין אם זה כרטיס אשראי או מספר חשבון בנק אלא לביצוע התשלום ואיננו מעבירים אותו לכל גורם נוסף זולת לצורך זה. אנו מונעים כניסה לא מורשית למאגרי המידע שלנו.

יצירת קשר איתנו

לשאלות בעניין הגנת הפרטיות באתר, וכן לתלונות על הטיפול במידע באתר, נא פנה לאחראי על הגנת הפרטיות באתר, מר שחר בוזגלו למייל: shaharpizza@gmail.com


זכויות 

זכויות היוצרים, הקניין הרוחני וכל זכות אחרת באתר/יישום, בעיצובו, בתוכנה בה נעשה שימוש במסגרתו ,ביישום, בקוד מחשב, בקובץ גרפי, בטקסט ובכל מידע אחר הכלול בו הם ויהיו של קאסה דל פפה רחובות בלבד. אין העתיק,להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי דבר מכל אלו ו/או חלקו אלא אם קבלת הסכמתה מראש ובכתב של קאסה דל פפה רחובות ובכפוף להסכמה זו אם נתנה. 

 סימני המסחר המופיעים באתר הם קניינה של קאסה דל פפה רחובות או, אם פורסמו על ידי מפרסמים מורשים קניינם של אלו. 

בשום מקרה, אין לעשות כל שימוש בסימני מסחר שבאתר אלא בהסכמה, בכתב ומראש של בעליהם. 

מסירתו של תוכן לישום מהווה הצהרה מפורשת כי אתה בעל זכות יוצרים בו הרשאי למסור אותו לפרסום וכי אין במסירתו הפרה של זכות יוצרים של אחר. 

לתשומת לבך קאסה דל פפה רחובות תסתמך על הצהרתך זו כבסיס להכללת תכנים שמסרת באתר . 

מסירת המידע לפרסום ,תקנה לקאסה דל פפה רחובות זכות בלתי מוגבלת בזמן,לעשות במידע שימוש בארץ ו/או בחו"ל והכל בלא שקאסה דל פפה רחובות תהא חייבת בתשלום כל תמורה בגין כך. 

בכלל זה תהא קאסה דל פפה רחובות רשאית לפרסם את המידע ו/או חלקיו בכל חלק של האתר לערוך את המידע ו/או לעשות בו כל שינוי על פי שיקול דעתה בכלל זה תהא קאסה דל פפה רחובות רשאית, לשכפל, להעתיק להפיץ ולשוק את המידע. לא תשמע טענה בדבר פגיעה בזכות יוצרים ו/או זכות מוסרית ו/או בדבר זכותך לקבלת תשלום בגין כך. 

אחריות משתמש

משתמש שיעשה שימוש באתר/יישום בניגוד לכללי השימוש או ניגוד להוראות דין ישא לבדו באחריות למעשיו לרבות לכל נזק ישיר ו/או עקיף שיגרם ל קאסה דל פפה רחובות ו/או לכל אדם אחר. 

משתמש שיעשה שימוש בישום בניגוד לכללי השימוש או להוראות הדין כזה יהא מחויב לפצות את קאסה דל פפה רחובות ולשפות אותה ו/או את עובדיה, מנהליה,בעלי מניותיה ,או מי מטעם אלו על כל נזק ישיר ו/או עקיף לרבות הפסד,אבדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם - ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט הכל אם דרישה ראשונה ועל פיה. 

קאסה דל פפה רחובות רשאית להפסיק את השימוש שאתה עושה באתר/יישום בכל מקרה של פעולה בניגוד לכללי השימוש ו/או הוראות הדין ואולם אין באי הפסקת שימוש, כדי לפטור אותך מאחריות כאמור לעיל ולהווה איסור ו/או הסכמה לפעולתך כאמור. 

פטור מאחריות

פטור מאחריות כלפי קאסה דל פפה רחובות, משמעו פטור מכל אחריות לנזק ישיר או עקיף למשתמש ו/או לכל צד ג'. פטור מאחריות כלפי קאסה דל פפה רחובות יחול גם לגבי כל חברה בת, חברה מסונפת, חברה קשורה, בעלי מניות, דירקטורים,נושאי משרה אנשי הנהלה, עובדים, וכל מי שפועל מטעם אלו ו/או בשמם הכל בין אם צוין הדבר מפורשות להלן ובין אם לאו.


מחיר המוצרים המפורסמים באתר

החברה איננה גובה דמי משלוח, אלא מינימום הזמנה למשלוח. למען הסדר הטוב, מחיר המוצר המוצג באתר כולל גם דמי משלוח ב-0 

תקנון מבצע מגש בינוני+תוספת+שתיה ב-65 ש"ח
1. המבצע תקף בכל יום בו הפיצרייה קאסה דל פפה פעילה. 
2. המבצע לא מתאפשר בשילוב עם מבצע אחר ולעולם לא יהיה תקף בכפל מבצעים.
3. המבצע ניתן בהזמנה בטלפון או באתר האינטרנט של קאסה דל פפה רחובות בלבד. 
4. המבצע לא כולל ולא ניתן לשילוב עם קופונים מכל סוג. 
5. המבצע כולל את כל התוספות המוצגות בעמוד המבצע בלבד ואת כל השתיה הקלה במוצגת בעמוד המבצע בלבד. למען הסדר הטוב נרחיב כי תוספת ראשנה על מגש פיצה בינוני שלם היא במחיר 0 ש"ח ושתיה אחת בגודל ליטר וחצי היא במחיר 0 ש"ח. כל תוספת מעבר לנ"ל כלול בתשלום נוסף.

תקנון מבצע מגש גדול+תוספת+שתיה ב-75 ש"ח
1. המבצע תקף בכל יום בו הפיצרייה קאסה דל פפה פעילה. 
2. המבצע לא מתאפשר בשילוב עם מבצע אחר ולעולם לא יהיה תקף בכפל מבצעים.
3. המבצע ניתן בהזמנה בטלפון או באתר האינטרנט של קאסה דל פפה רחובות בלבד. 
4. המבצע לא כולל ולא ניתן לשילוב עם קופונים מכל סוג. 
5. המבצע כולל את כל התוספות המוצגות בעמוד המבצע בלבד ואת כל השתיה הקלה במוצגת בעמוד המבצע בלבד. למען הסדר הטוב נרחיב כי תוספת ראשנה על מגש פיצה גדול שלם היא במחיר 0 ש"ח ושתיה אחת בגודל ליטר וחצי היא במחיר 0 ש"ח. כל תוספת מעבר לנ"ל כלול בתשלום נוסף.

תקנון מבצע 2 מגשים בינוני+תוספת או שתיה ב-89 ש"ח
1. המבצע תקף בכל יום בו הפיצרייה קאסה דל פפה פעילה. 
2. המבצע לא מתאפשר בשילוב עם מבצע אחר ולעולם לא יהיה תקף בכפל מבצעים.
3. המבצע ניתן בהזמנה בטלפון או באתר האינטרנט של קאסה דל פפה רחובות בלבד. 
4. המבצע לא כולל ולא ניתן לשילוב עם קופונים מכל סוג. 
5. המבצע כולל את כלהתוספות המוצגות בעמוד המבצע בלבד או את כל השתיה הקלה במוצגת בעמוד המבצע בלבד, הלקוח יאלץ לבחור בין שתיה או תוספת. למען הסדר הטוב נרחיב כי תוספת ראשנה על מגש פיצה בינוני שלם היא במחיר 0 ש"ח או השתיה אחת בגודל ליטר וחצי היא במחיר 0 ש"ח. כל תוספת מעבר לנ"ל כלול בתשלום נוסף.

תקנון מבצע 2 מגשים גדולים -100 ש"ח
1. המבצע תקף בכל יום בו הפיצרייה קאסה דל פפה פעילה. 
2. המבצע לא מתאפשר בשילוב עם מבצע אחר ולעולם לא יהיה תקף בכפל מבצעים.
3. המבצע ניתן בהזמנה בטלפון או באתר האינטרנט של קאסה דל פפה רחובות בלבד. 
4. המבצע לא כולל ולא ניתן לשילוב עם קופונים מכל סוג. 
5. המבצע כולל שני מגשי פיצה גדולים ללא כל תוספת או שתיה.

 

מועדי אספקת המוצרים הנם על פי המועדים הנקובים באישור ההזמנה הנשלח לצרכן במייל. זמני אספקה נכונים לימי עסקים (ימים א'-ה').

במידה וגורמים או אירועים שאינם בשליטת האתר ו/או המוכרים יעכבו או ימנעו את קיום מכירת המוצרים או את אספקת המוצרים שפורסמו באתר במועדים שנקבעו, ו/או אם אספקת המוצר לא הייתה בהתאם לציפויותכם,באפשרותכם להשאיר הודעה בכתובת המייל shaharpizza@gmail.com ונציג יחזור אליכם תוך שלושה ימי עסקים. כמו כן, שירות הלקוחות שלנו עומד לרשותכם בטלפון 08-9100802 בימים א-ה' בין השעות 09:00-17:00.

 

 

ביטול עסקה

  1. לא חלה זכות ביטול על הזמנה שאושרה, מטעמים המנויים בחוק הגנת הצרכן, למעט במקרה של פגם במוצר, אי התאמה או אי אספקה.

  2. בעת ביטול עסקה עקב פגם או אי התאמה, או בשל אי אספקת המוצר במועד שנקבע, או כל הפרה אחרת על ידי העסק, לא ייגבו דמי ביטול, כספו של הצרכן יושב לו לכל המאוחר תוך 14 ימים מקבלת הודעת הביטול. המוצר יוחזר על חשבון החברה.

מלאי

החברה מקיימת בקרה שוטפת על מלאי המוצרים המוצע למכירה. כאשר המלאי עומד בפני סיום יידע האתר את הצרכנים על כך ולא תתאפשר רכישה של המוצרים שאזלו במלאי. אם לאחר ביצוע הזמנה התברר כי המוצר אזל, בשל נסיבות חריגות, שלא היו ידועות בעת ההזמנה, תודיע על כך החברה לצרכן ויאפשרו לו לבחור בין קבלת מוצר חלופי ושווה ערך או השבת מלא הכסף ששולם.


אחריות כללית בגין פעילות האתר

  1. האתר לא ישא בכל אחריות לפעילות בלתי חוקית שתעשה על ידי משתתפים באתר במהלך המכירות בו או בגין כל גורם אחר שאינו בשליטתה המלאה.

  2. האתר עושה ויעשה כל מאמץ לשמור על תקינות פעילותו של האתר אך לא מתחייבת שהשירות בו לא יופרע עקב תקלות בחומרה, תוכנה או בקווי התקשורת, והוא לא יהיה אחראי לתקלות או שיבושים ברשת האינטנט או בקווי התקשורת.

תמונות להמחשה

לעיתים ייתכנו טעויות צילום ו/או הפרשי גוונים בין תצלומי המוצרים המתפרסמים באתר לבין המוצרים כפי שיסופקו בפועל. בכל מקרה של פער מהותי, האתר יציין זאת במפורש. אם נפלה טעות חריגה, ברורה על פניה ובתום לב, בתאור המוצר, לא יחייב הדבר את החברה והיא תאפשר לצרכן ביטול והשבת מלוא הכסף ששילם על-פי שיקול דעתה.


כללי

קאסה דל פפה רחובות רשאית לשנות את כללי השימוש, מעת לעת להחליפם לערכם לתקנם בכל דרך ומבלי שתהא מחויבת למסור על כך הודעה מראש. 

כל שינוי יכנס לתוקף מיידי ונוסח כללי שימוש עדכני ייכלל באתר.  על הסכם זה יחולו דיני מדינת ישראל בלבד . 

אין באמור כדי לגרוע מזכותה של קאסה דל פפה רחובות להפנות כל עניין הנוגע לכללי השימוש ו/או לשימוש באתר/יישום להכרעת כל ערכאה ו/או גורם מעין שיפוטי אחר, בכל על פי שיקול דעתה. 

שימוש באתר יהווה הסכמה להביא כל עניין כאמור להכרעת גורם שתבחר קאסה דל פפה רחובות.

bottom of page